Trang chủ»Datasheet Các thiết bị Hãng UTEK

Datasheet Các thiết bị Hãng UTEK

28/12/2013 | Lượt xem: 867 | Viết bởi: admin

 I. Industrial Serial Hub

        1

 UT-502

 HUB 2 cổng RS-485

        2

 UT-2204

 HUB 4 cổng RS-232/485

        3

 UT-1204

 HUB 4 cổng RS-485

        4

 UT-5204

 HUB 4 cổng RS-485

        5

 UT-1304

 HUB 4 cổng RS-485/485

        6

 UT-1208

 HUB 8 cổng RS-485

 II. Ethernet to serial server

        1

 UT-620

 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

        2

 UT-6601H 

 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

        5

 UT-6602C 

 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet

        6

 UT-6602 

 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

        7

 UT-6602M

 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet

        9

 UT-630

 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet

       10

 UT-6301

 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

       11

 UT-660

 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

       12

 UT-6604

 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

       13

 UT-682

 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet

       14

 UT-6608

 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

        3

 UT-6616C

 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet

        4

 UT-6616M

 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet

        8

 UT-6632C

 Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232 sang Ethernet

 III. Industrial Ethernet switch

        3

 UT-6405

 Switch công nghiệp unmanaged 5 cổng 10/100M

        4

 UT-6505

 Switch công nghiệp unmanaged 5 cổng 10/100M

        5

 UT-6408

 Switch công nghiệp unmanaged 8 cổng 10/100M

        6

 UT-6508

 Switch công nghiệp unmanaged 8 cổng 10/100M

        1

 UT-6516U

 Switch công nghiệp unmanaged 16 cổng 10/100M

        2

 UT-6524

 Switch công nghiệp unmanaged 24 cổng 10/100M

IV. USB to RS232/485/422 

        1

 UT-810

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        2

 UT-810T

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        3

 UT-880

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        4

 UT-8801

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        5

 UT-882

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        6

 UT-883

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232

        7

 UT-820E

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422

        8

 UT-850A

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422

        9

 UT-885

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422

       10

 UT-890

 Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422

       11

 UT-8002

 Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232

       12

 UT-8812

 Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232

       13

 UT-8814

 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232

       14

 UT-860

 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422

       15

 UT-861

 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422

       16

 UT-2003B

 Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232

       17

 UT-2003A

 Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422

 V. Optical fiber to RS232/485/422

        1

 UT-2077 

 Bộ chuyển đổi RS232 sang quang

        2

 UT-2278

 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang

        3

 UT-2377

 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang

        4

 UT-277

 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang

        5

 UTF023251/2; UTF022251/2

 Module quang

 VI. Digital I/O controller

        1

 UT-5512

 Bộ chuyển đổi RS232/485 sang 08 kênh I/O

        2

 UT-6210

 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Remote Digital Quantity I/O Controller 

        5

 UT-5514

 Bộ điều khiển 04 kênh I/O

        6

 UT-5510

 Bộ điều khiển 04 kênh I/O

        3

 UT-2088

 Bộ điều khiển 16 kênh I/O

        7

 PCL-163

 Card điều khiển 16 kênh photoelectric isolation inp UT

        8

 PCL-160

 Card điều khiển 16 kênh photoelectric isolation inp UT

        4

 UT-2088D

 Bộ điều khiển 32 kênh I/O

        9

 PCL-88D

 Card điều khiển 32 kênh I/O

       10

 PCL-32C

 Card điều khiển 32 kênh I/O

 VII. Industrial serial converters

        1

 UT-201

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422

        2

 UT-2016

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422

        3

 UT-2017

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485

        4

 UT-202

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422

        5

 UT-203

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422

        6

 UT-204

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485

        7

 UT-205

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422

        8

 UT-206

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422

        9

 UT-207

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422

       10

 UT-208

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422

       11

 UT-209

 Bộ khuếch đại mini cổng RS485/422

       12

 UT-210

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang TTL

       13

 UT-211

 Bộ khuếch đại mini cổng RS232

       14

 UT-2112

 Bộ repeater khuếch đại mini cổng RS232

       15

 UT-212

 Bộ repeater khuếch đại mini cổng RS232

       16

 UT-2127

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485

       17

 UT-216 

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422

       18

 UT-217

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485

       19

 UT-217E

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422

       20

 UT-218

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422

       21

 UT-2201

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422

       22

 UT-2211

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422

       23

 UT-2212

 Bộ repeater khuếch đại cổng RS232

       24

 UT-2216

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485

       25

 UT-2217

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422

       26

 UT-242E

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485

       27

 UT-501

 Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422

       28

 UT-503

 Bộ repeater khuếch đại và chuyển đổi cổng RS485/422 sang RS232

       29

 UT-509

 Bộ repeater khuếch đại cổng RS485/422 

       30

 UT-520

 Bộ repeater khuếch đại cổng RS485/422

 VIII. Optical fiber to Ethernet

        1

 UT-2674

 Bộ chuyển đổi quang điện 4 cổng Ethernet 10/100M

        2

 UT-2672

 Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet 10/100M

        3

 UT-2671

 Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M

        4

 UT-2177

 Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M

        5

 UT-2571

 Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M

        6

 UT-2572

 Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet 10/100M

 IX. PCI/PCI-Express to serial

        1

 UT-752

 Card PCI 2 cổng RS232

        2

 UT-752E

 Card PCI 2 cổng RS232

        3

 UT-792I

 Card PCI 2 cổng RS485/422

        4

 UT-792

 Card PCI 2 cổng RS485/422

        5

 UT-732I

 Card PCI 2 cổng RS485/422

        6

 UT-712

 Card PCI 2 cổng RS485/422

        7

 UT-713

 Card PCI 2 cổng RS485/422

        8

 UT-754

 Card PCI 4 cổng RS232

        9

 UT-764

 Card PCI 4 cổng RS232

       10

 UT-764

 Card PCI 4 cổng RS232

       11

 UT-754P

 Card PCI 4 cổng RS232

       12

 UT-734

 Card PCI 4 cổng RS485

       13

 UT-794

 Card PCI 4 cổng RS485/422

       14

 UT-724I

 Card PCI 4 cổng RS485/422

       15

 UT-758

 Card PCI 8 cổng RS232

       16

 UT-718

 Card PCI 8 cổng RS232

       17

 UT-768

 Card PCI 8 cổng RS232

       18

 UT-728

 Card PCI 8 cổng RS485/422

       19

 UT-7516

 Card PCI 16 cổng RS232

 X. Wireless, CANBUS,GPIB,GSM

        1

 UT-2355

 Dual-band GSM modem, EGSM900/1800Mhz or EGSM900/1900MHz

        2

 UT-2358

 TCP/IP Dual-band GSM modem, EGSM900/1800Mhz or EGSM900/1900MHz

        3

 UT-2501

 Bộ chuyển đổi RS232 sang CANBUS

        4

 UT-2505

 Bộ chuyển đổi RS232 sang CANBUS

        5

 UT-2506

 Bộ chuyển đổi RS232/485 sang CANBUS

        6

 UT-488

 Bộ chuyển đổi 1 cổng USB sang cổng GPIB

        7

 UT-830

 Bộ chuyển đổi 1 cổng USB sang cổng parallel

        8

 UT-8851

 Bộ chuyển đổi USB sang TTL

        9

 UT-901

 Bộ chuyển đổi RF wireless sang RS232

 XI. RS232 To RS485-422

        1

UT-5209

 Bộ chuyển đổi RS232 sang 485-422

XII. Lightning Protection Device

1

 UT-B101

 

2

 UT-B201

 

3

 UT-N101

 

4

 UT-N201

 

5

 UT-S101

 

6

 UT-S201

 

7

 UT-S1101

 

8

 UT-S2201

 

9

 UT-T101

 

10

 UT-T201