Trang chủ»Phần mềm cài đặt cấu hình thiết bị HuaHuan

Phần mềm cài đặt cấu hình thiết bị HuaHuan

28/12/2013 | Lượt xem: 566 | Viết bởi: admin
SDH Aggregation Multiplexer
1 H9MO-LMXE Bộ ghép kênh quang SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 H9MO-LMXE
2 H9MO-LMXE+ Bộ ghép kênh quang SDH/MSPP và PCM STM-1/STM-4/STM-16 H9MO-LMXE+
3 H9MO-LMFE Bộ ghép kênh quang SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 Mini H9MO-LMFE
SDH ADM Multiplexer
1 H9MO-LMFIT Bộ ghép kênh quang SDH STM-1 H9MO-LMFIT
2 H9MO-LMA Bộ ghép kênh quang SDH STM-1 ( 2STM-1 + 4, 8E1+0, 4FE+ 0, 1V.35) – H9MO-LMA
SDH Terminal Multiplexer
1 H9MO-LMN Bộ ghép kênh quang STM-1 SDH/MSPP Access Device (4E1 + 2Eth ) – H9MO-LMN
2 H9MO-LMT Bộ ghép kênh quang SDH STM-1 (4E1+2FE+V.35, with LCD) – H9MO-LMT
3 H9MO-LM63 Bộ ghép kênh quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer (63E1) – H9MO-LM63
4 H9MO-LMC Bộ ghép kênh quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer (16E1+Card) – H9MO-LMC
5 H9MO-LMAT Bộ ghép kênh quang SDH Terminal Multiplexer (4, 8E1 + 0, 4FE + 0, 1V.35)-H9MO-LMAT
PCM MULTIPLEXER/FOM
1 H5000 Multi-Functional Integrated Service Multiplexer H5000
2 H5001 Mini Multi-Functional Integrated Service Multiplexer H5001
3 H5002 Flexible Multi-Functional Integrated Service Multiplexer H5002
4 XJY-5030 Military grade PCM Multiplexer XJY-5030
PDH FIBER OPTICAL MULTIPLEXER
1 H10MO-1684 PDH Fiber Transmission Equipment